Murphy

Nandor

Potayto

Puffy

Rambo

Ryan

Sam Boy

Sarafina

Scarlet

Shore Leave

Spotty

Summer cat

Tiny

Tomahto

Tomayto

Trini